THÔNG BÁO NGHỈ HỌC 2 TUẦN (26,27/08/2017 & 02,03/9/2017)

TT BD Arsenal Q1 Thong Bao Nghi hoc 2 tuan Thu Bay  Chu Nhat ngay 26 27-08  23-09-2017